המידה כנגד מידה a tit for tat

ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר למען בחקתי ילכו ואתמשפטי ישמרו ועשו אתם והיולי לעם ואני אהיה להם לאלהים ואללב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה וישאו הכרובים אתכנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהיישראל עליהם מלמעלה ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד עלההר אשר מקדם לעיר ורוח נשאתני ותביאני כשדימה אלהגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי ואדבר אלהגולה את כלדברי יהוה אשר הראני (יחזקאל פרק יא פסוקים יט-כה)

I will give them one heart and I will put a new spirit within them; I will remove the hearts of stone from their bodies and I will give them tender hearts, so that they may follow my statutes and observe my regulations and carry them out. Then they will be my people, and I will be their God. But those whose hearts are devoted to detestable things and abominations, I hereby repay them for what they have done, says the sovereign LORD.

Then the cherubim spread their wings with their wheels alongside them while the glory of the God of Israel hovered above them. The glory of the LORD rose up from within the city and stopped over the mountain east of it. Then a wind lifted me up and carried me to the exiles in Babylonia, in the vision given to me by the Spirit of God.

Then the vision I had seen went up from me. So I told the exiles everything the LORD had shown me.) Ezekiel 11:19-25(

המידה כנגד מידה.

אלוהים נותן הטוב (לב בשר ורוח חדשה) ולוקח הרע (לב האבן שקוציהם ותועבת לבם) ואילו שלא מוכנים לקבל הטוב, מה יהיה אליהם ?

כמה שלא נתפלל להתגלות טוב אלוהים, זה לא יעזור לאי מוכנות של העולם לקבלו.

דרכם בראשם, יש דין ודין, הכול מדוד ומדויק. כי הטוב חייבת להתגלות.

A tit for tat.

God gives good (tender hearts and new spirit) and takes the bad (hearts of stone, detestable things and abominations) those who arent willing to accept what will be with them ?

How much one prays for God’s goodness to emerge, it will not help non-readiness of the world to accept it.

I hereby repay them, there is a judgement and a judge, all is measured and precise. That the good shall be revealed.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s