Monthly Archives: November 2016

המידה כנגד מידה a tit for tat

ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר למען בחקתי ילכו ואתמשפטי ישמרו ועשו אתם והיולי לעם ואני אהיה להם לאלהים ואללב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment